Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden ten behoeve van Business to Business (B2B)

Definities
 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

 2. Content: informatie in welke vorm dan ook (digitaal, folio of anderszins) die door of namens Uitgever wordt aangeboden dan wel die middels een Methode wordt ontsloten, inclusief eventuele wijzigingen en aanvullingen daarvan, met uitzondering van software en van informatie betrekking hebbende op de werking van de software of op (de werking van) een Methode;

 3. Digitale Methode: een Methode of deel daarvan die of dat digitaal wordt aangeboden, al dan niet via software as a service (SAAS); 

 4. Distributeur: een partij die Methodes of andere producten of diensten van Uitgever koopt teneinde deze aan andere partijen, met name aan onderwijsinstellingen, te verkopen; 

 5. Klant: 1. Een Distributeur of 2. een andere partij die Methodes of andere producten of diensten van Uitgever koopt voor zichzelf of anderszins een overeenkomst met Uitgever sluit waarop Uitgever deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart; 

 6. Methode: een (leer)methode. Die kan de vorm hebben van een onderling samenhangende hoeveelheid Content, interactief zijn of enige andere vorm hebben. Voor een digitaal deel van een methode geldt dat de daartoe behorende software en diensten (bijvoorbeeld hosting) behoren, inclusief eventuele wijzigingen of aanvullingen in die software of diensten, maar niet systeem- en standaardsoftware bij de Eindgebruiker en de onderwijsinstellingen of, indien van toepassing, de Klant; 

 7. Folio Methode: een Methode of deel daarvan in gedrukte vorm; 

 8. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die een Digitale Methode gebruikt; 

 9. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Uitgever en Klant met betrekking tot een of meer producten en/of diensten (waaronder Methodes), dan wel iedere andere overeenkomst waarop Uitgever deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart;

 10. Privacy Convenant: Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, Gepubliceerd op https://www.privacyconvenant.nl/; 

 11. Uitgever/ Opleider: Faqta B.V., hierna te noemen Uitgever.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgever en op elke Overeenkomst en maken daarvan onvervreemdbaar deel uit. 
2.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede begrepen algemene (inkoop) voorwaarden van Klant - maken uitdrukkelijk geen deel uit van een Overeenkomst en binden Uitgever nooit, tenzij en voor zover Uitgever die uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 
2.3. Aanvaarding van een afwijking van deze algemene voorwaarden ten nadele van Uitgever, is voor Uitgever slechts bindend voor de transactie waarop die afwijking betrekking heeft. 
2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter nietig geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

3. Offertes 

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Uitgever waarop of waarbij niet expliciet het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. 
3.2. Acceptatie van een niet-vrijblijvend aanbod bindt Uitgever slechts indien de acceptatie Uitgever tijdig heeft bereikt en, zo in het aanbod geen termijn is opgenomen, indien de acceptatie Uitgever binnen tien dagen na het aanbod heeft bereikt. 
3.3. Uitgever behoudt zich het recht voor om, indien tussen de datum van de offerte en de datum van de levering een tijdspanne is gelegen van meer dan zes maanden, een verhoging van kostprijsfactoren als lonen en materialen volledig door te berekenen aan de Klant. Dit is eveneens van toepassing op zgn. repetitie-orders welke niet zijn uitgevoerd binnen zes maanden na het verstrekken van de eerste opdracht.
3.4 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte is opgenomen.
3.5 De prijzen en tarieven in de aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van rijkswege, tenzij anders vermeld.

 

4. Levering 

4.1. Een door Uitgever opgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, doch is voor hem niet bindend. Uitgever mag in gedeelten leveren. Uitgever raakt eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk per aangetekende brief tenminste dertig dagen heeft geboden om alsnog te leveren. Overschrijding door Uitgever van een overeengekomen levertijd ontslaat Klant verder niet van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst. Indien Uitgever door overmacht niet kan leveren is Uitgever gerechtigd de te ontbinden zonder daarbij tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden te zijn. Onder overmacht bij Uitgever wordt tevens verstaan het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers van Uitgever. 
4.2. Indien Uitgever niet kan leveren omdat een Folio Methode is uitverkocht en herdruk niet plaatsvond of -vindt, raakt Uitgever niet in verzuim.
4.3. Partijen zullen elkaar zoveel mogelijk tijdig informeren over de aanwezigheid van een overmachtsituatie. 
4.4. Levering van goederen geschiedt franco huis. 

 

5. Eigendom 

5.1 De door Uitgever geleverde zaken blijven het volledig eigendom van Uitgever, totdat de desbetreffende zaken Klant geheel aan Uitgever zijn betaald. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling van de bijbehorende factuur heeft plaatsgevonden, te allen tijde door Uitgever worden teruggenomen, Klant is verplicht deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Faqta Magazijn te retourneren. 
5.2. Op de door Uitgever verkochte zaken zal geen eigendomsvoorbehoud meer van toepassing zijn nadat Distributeur deze zaken verkocht en leverde aan een derde. Dit laatste neemt niet weg dat Distributeur gedurende het eigendomsvoorbehoud geen titel heeft om te verpanden.

 

6. Reclameren

6.1. De door Uitgever geleverde goederen dienen onverwijld na levering door Klant te worden gecontroleerd. 
6.2. Zichtbare gebreken of tekorten dient Klant binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk kenbaar te maken. De ontdekking van niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke van een tijdige melding verliest Klant ieder recht zich te beroepen op een gebrek of tekort in het geleverde. 
6.3. Een klacht over een geleverd goed of dienst  ontslaat Klant niet van enige verplichting uit een Overeenkomst. 
6.4. In geval van een gerechtvaardigde reclame met betrekking tot zaken is de aansprakelijkheid van Uitgever beperkt tot, naar keuze van Uitgever, 1. het vervangen van de goederen door andere goederen conform de bestelling dan wel door vergelijkbare goederen indien de bestelde goederen niet meer leverbaar zijn, dan wel 2. een door Uitgever vast te stellen redelijke vergoeding ter compensatie van de minderwaarde vanwege het gebrek, die Uitgever pas vast zal stellen na de visie van Klant daarover te hebben gehoord.
6.5. Ontevredenheid van opdrachtgever over de gedragingen of handelswijze van medewerkers die handelen onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever wordt zoveel mogelijk in onderling overleg besproken en opgelost. Als partijen niet tot een oplossing komen dan bestaat de mogelijkheid voor opdrachtgever om een interne klacht in te dienen. 

 

7. Annulering opdrachten in het geval van overeengekomen training- en adviesdiensten

7.1 Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van bijvoorbeeld een jaarplanning over een langere termijn afspraken hebben gemaakt aangaande te verrichten opdrachten en data waarop of perioden waarbinnen deze dienen te worden verricht, kan opdrachtgever indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, tot annulering van de opdracht overgaan, mits dit tijdig, doch minimaal twee maanden. Voorafgaand  aan de datum waarvoor de opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken hadden gemaakt, schriftelijk aan de opdrachtnemer wordt medegedeeld.
7.2 Onverminderd het vermelde in het voorgaande lid behoudt de opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

8.Prijzen

8.1. Levering geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van een Overeenkomst door Uitgever gehanteerde prijzen. 
8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Klant overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde, vergelijkbare, heffingen en exclusief communicatie-, administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten. 
8.3. Uitgever behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze door Uitgever worden ingevoerd. 
8.4. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst zal Uitgever deze, voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren, aan Klant berichten. Indien Klant zich met de verhoging niet kan verenigen, is Klant gerechtigd een Overeenkomst voor de toekomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Uitgever. Indien Uitgever een dergelijke mededeling niet heeft ontvangen binnen dertig dagen na kennisgeving van de verhoging wordt Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de verhoging. 
8.5. Onverminderd het voorgaande lid is Uitgever gerechtigd haar prijzen eenmaal per kalenderjaar aan te passen aan het inflatiepercentage over het verstreken jaar zoals dat percentage door het CBS wordt gepubliceerd.

 

9. Facturering, betaling

9.1. Tenzij anders bepaald, factureert Uitgever bij of na eerste levering of bij of na aanvang van het leveren van de dienst. Het “leveren van de dienst” vangt aan op het moment dat Eindgebruikers ertoe toegang kunnen verkrijgen. 
9.2. Klant betaalt binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bankrekening. Uitgever heeft altijd het recht vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling te verlangen.
9.3. Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, ondanks eventuele afwijkende aanduiding door Klant. 
9.4. De betalingstermijnen zijn een fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het uitstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt). Indien Klant in gebreke blijft enige vordering te voldoen kan de vordering ter incasso uit handen gegeven worden, in welke geval Klant tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van EUR 500,--, zulks onverminderd het recht van Uitgever vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen voor zover die werkelijke kosten hoger dan dat percentage of minimum blijken te zijn. 
9.5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever, is het Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Uitgever op te schorten of te verrekenen met enige vordering van Klant op Uitgever, uit welke hoofde dan ook. 
9.6. In geval van niet- of niet-tijdige betaling door Klant dan wel niet- of niet-behoorlijke nakoming van enige andere op Klant rustende verplichting, is Uitgever gerechtigd een Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en/of verdere leveranties en/of verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om van Klant nakoming te verlangen en/of vergoeding van de door de niet-nakoming geleden schade te vorderen en onverminderd de overige rechten van Uitgever uit de wet of een Overeenkomst. Ter voorkoming van misverstanden: op grond van deze bepaling is Uitgever gerechtigd de toegang tot een Digitale Methode te blokkeren, ook indien de Klant Distributeur is en die Methode door zijn klanten zou worden gebruikt.

 

10. Updates/fouten

10.1. Uitgever staat er niet voor in dat een Digitale Methode foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Uitgever zal zich er voor inspannen er voor te zorgen dat een Digitale Methode in grote lijnen de functionaliteit bezit die in Uitgevers omschrijving daarvan is opgenomen. Uitingen van derden over een Digitale Methode zijn uitsluitend voor rekening van die derden. 
10.2. Indien er zich fouten voordoen in software die deel uitmaakt van de Digitale Methode waarvan Uitgever zelf rechthebbende is, zal Uitgever zich inspannen deze fouten in een volgende versie te hebben verholpen, dan wel een update uitbrengen waarin deze fouten zijn verholpen. 
10.3. De handelingen bij fouten genoemd in het vorige lid, kunnen betrekking hebben op het starten van het verhelpen van bepaalde fouten binnen een bepaalde termijn en het plegen van inspanningen om die fouten binnen een bepaalde (andere) termijn op te lossen. 
10.4. Als software of systemen van derden deel uitmakende van de Digitale Methode fouten bevat(ten), kan Uitgever niet gehouden worden die te herstellen. Uitgever zal in dat verband herstel verzoeken bij de betreffende derde een en ander voor zover mogelijk en redelijk binnen de relatie tussen de derde en Uitgever. Met betrekking tot software van derden neemt Uitgever geen enkele verantwoordelijkheid noch aanvaardt Uitgever enige aansprakelijk ter zake. Uitgever zal op zijn verzoek Klant informeren over de eventuele onderhoudsverplichtingen/SLA van deze derden. 
10.5. Distributeur zal zich inspannen zich jegens zijn klanten met betrekking tot het functioneren van de Digitale Methode tot niet meer te verplichten, dan waartoe de Uitgever zich jegens hem in dit artikel verplicht. Distributeur vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van zijn klanten jegens Uitgever.

 

11. Systeem Klant

11.1. Uitgever zal aangeven aan welke eisen de systemen van de Eindgebruikers en/of de organisaties die een Digitale Methode gebruiken, dienen te voldoen om gebruik te kunnen maken van de Digitale Methode.

 

12. Intellectueel eigendom

12.1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van alle Methodes komen uitsluitend toe aan Uitgever of aan de licentiegevers van Uitgever. 
12.2. Het is Klant niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van Uitgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enige door Uitgever aan Klant geleverde of ter beschikking gestelde Content en/of Methode en/of resultaat van door Uitgever geleverde diensten, buiten de kaders van de door Uitgever verleende rechten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen (waaronder wijzigen) of openbaar te maken. Ten overvloede: het is Klant nooit toegestaan om het door Uitgever geleverde geheel of gedeeltelijk te digitaliseren of te kopiëren, behalve indien en voor zover zo’n handeling valt binnen een licentie op het geleverde of een in de wet opgenomen dwingend voorgeschreven beperking op het auteursrecht én op het merkrecht. Klant is evenzo aansprakelijk voor de handelingen in dit verband van alle aan Klant verbonden leerlingen. 
12.3. Indien Klant in strijd met het voorgaande een Folio Methode geheel of gedeeltelijk kopieert, bedraagt de schadevergoeding die Klant Uitgever verschuldigd is, tienmaal de prijs van die Methode, onverminderd de overige rechten van Uitgever, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, het recht op vergoeding van haar daadwerkelijke schade (waaronder haar juridische kosten), het recht van Uitgever de Overeenkomst te ontbinden en het recht om nakoming te vorderen. Indien Klant een Digitale Methode onrechtmatig verveelvoudigt of deze ter beschikking stelt of laat stellen aan meer Eindgebruikers dan die gebruiksrechten hebben verkregen, bedraagt de schadevergoeding die Klant Uitgever verschuldigd is tienmaal de prijs van die Digitale Methode of van de Methode waar de Digitale Methode deel van uitmaakt, onverminderd de overige rechten van Uitgever, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, het recht op vergoeding van haar daadwerkelijke schade (waaronder haar juridische kosten), het recht van Uitgever de Overeenkomst te ontbinden, het recht de Digitale Methode ontoegankelijk te maken en het recht om nakoming te vorderen. 
12.4. Indien Klant merkt dat derden (waaronder zijn klanten) inbreuk maken op de in de in lid 1 van dit artikel bedoelde rechten, is hij verplicht dit terstond schriftelijk aan Uitgever te melden. Indien Uitgever naar aanleiding van een dergelijke melding tegen een dergelijke inbreuk optreedt zal Klant daaraan op kosten van Uitgever alle door Uitgever gevraagde medewerking verlenen. 
12.5. Klant mag geen in of bij Methodes en door Uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom wijzigen of verwijderen. 
12.6. Klant verkrijgt geen rechten met betrekking tot gebruikersdata en andere data met een Methode gegenereerd. Klant zal geen gebruik maken van dergelijke data, deze niet aan derden verstrekken en deze evenmin in enigerlei vorm op zijn systemen bewaren. 
12.7. Klant mag geen technische beveiligingen verwijderen of omzeilen. 
12.8. Klant krijgt niet de beschikking over broncodes van de Methodes of software. 
12.9. Uitgever bezit alle rechten van intellectuele eigendom op gebruiksgegevens van Eindgebruikers en Klant. Klant zal deze gegevens niet gebruiken, anders dan met toestemming van Uitgever. Gebruik van de gegevens door Eindgebruikers, passend binnen een normaal gebruik van de Methode, is toegestaan. 
12.10. Uitgever heeft altijd het recht gebruiksgegevens en, eventuele, door Eindgebruikers ontwikkelde (delen van) methodes, te analyseren en te gebruiken voor haar eigen diensten. Indien en voor zover dergelijke gegevens persoonsgegevens zijn, zal Klant, voor zover nodig, er aan meewerken dat de Eindgebruikers worden geïnformeerd en dat ook overigens wordt voldaan aan de AVG en het Privacy Convenant.

 

13. Digitale Methode

13.1. Iedere toegang is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
13.2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn Eindgebruikers en vrijwaart Uitgever daartegen volledig.

 

14. Persoonsgegevens

14.1. Uitgever en Klant houden zich aan het Privacy Convenant en de daarbij behorende modeldocumenten, alsmede aan verdere versies daarvan. Indien Uitgever niet meer is aangesloten bij dat convenant, zullen partijen hun omgang met persoonsgegevens conform de Overeenkomst in overeenstemming met de AVG vormgeven.
14.2. Uitgever zal verwerker zijn van de onderwijsinstellingen die van Distributeur de Methodes en overige producten kopen. Distributeur zal geen persoonsgegevens verwerken die onder de werking van het Privacy Convenant vallen. Distributeur draagt ervoor zorg dat zijn klanten de verwerkersovereenkomst met Uitgever en de daarbij behorende privacy bijsluiters verkrijgen. Distributeur verstrekt Uitgever een kopie van de (al dan niet elektronisch) ondertekende verwerkersovereenkomst waarin de betreffende onderwijsinstelling en de ondertekenaar worden geïdentificeerd. 

 

15. Aansprakelijkheid

15.1. Uitgever aanvaardt slechts enige verplichting tot schadevergoeding uit de wet of anderszins voor zover dat uit dit artikel blijkt. 
15.2. Hoewel met betrekking tot de door Uitgever geleverde Content of andere informatie alle redelijke zorg wordt nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Voor zover software deel uitmaakt van het geleverde geldt dat Uitgever niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door eventuele fouten in die software. Onverminderd de voorgaande volzin, dient Uitgever dergelijke fouten conform het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, te behandelen. 
15.3. Uitgever sluit verder iedere aansprakelijkheid uit die verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of die voortvloeit uit enig onrechtmatig handelen.
15.4. Uitsluitend indien en voor zover de in voorgaande leden omschreven beperking van de aansprakelijkheid in een specifiek geval jegens Klant onredelijk bezwarend zou zijn en indien daarbij in rechte komt vast te staan dat een vernietiging van die beperking gerechtvaardigd was, dan wel indien die beperking anderszins in een specifiek geval niet van toepassing kan zijn of is, en ook dit in rechte komt vast te staan, gelden de hieronder opgenomen lid 4. sub a tot en met 4. sub c met betrekking tot dat specifieke geval, waarbij geldt dat lid 4 sub c daarnaast altijd van toepassing is als Uitgever aansprakelijk zou zijn. Voor andere dan het betreffende specifieke geval, blijft de beperking uit de leden 2 en 3 van kracht. a. De aansprakelijkheid van Uitgever is beperkt tot maximaal de prijs van het door Uitgever te leveren of geleverde waar de tekortkoming betrekking op heeft, te verminderen met de kosten die Klant bespaart. b. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een duur van meer dan drie maanden, dan is de maximale hoogte van de aansprakelijkheid van Uitgever het bedrag van de vergoeding met betrekking tot het geleverde waar de tekortkoming betrekking op heeft die door Klant is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit. c. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door Klant geleden directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend de out-of-pocketkosten verstaan die Klant noodzakelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de schade toebrengende gebeurtenis. Verlies aan goodwill, al dan niet toekomstige omzet of winst, vorderingen van derden vanwege andere dan directe schade, uren van medewerkers en dergelijke komen niet voor vergoeding in aanmerking. 
15.5. Distributeur zal zich inspannen zich jegens zijn klanten met betrekking tot zijn aansprakelijkheid zich tot niet meer te verplichten dan waartoe de Uitgever zich jegens hem in dit artikel verplicht. 
15.6. Distributeur vrijwaart Uitgever volledig voor alle aanspraken van zijn klanten jegens Uitgever en voor alle daarmee verband houdende kosten, waaronder de redelijke juridische kosten, van Uitgever. Indien in een concreet geval sub a. en b. van lid 4 van dit artikel van toepassing zijn, vrijwaart Distributeur uitgever voor zover die aanspraken en kosten uitgaan boven het bedrag van de maximale aansprakelijkheid van Uitgever.

 

16. Overmacht

16.1. Partijen hoeven geen verbintenissen na te komen en worden niet schadeplichtig indien er sprake is van overmacht. Overmacht aan de zijde van Uitgever houdt onder meer in overmacht aan de zijde van leveranciers of opdrachtnemers van Uitgever, overheidsmaatregelen, aanpassingen in richtlijnen van toezichthouders, storingen van internet en andere netwerken en/of elektriciteit, oorlog en opstand, algemene vervoersproblemen, fysieke inbraak en een hack van de systemen van Uitgever ondanks het voldoen door Uitgever aan de in de wet gestelde normen. 
16.2. Ingeval de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, kan ieder der partijen de Overeenkomst ontbinden. Partijen worden daardoor niet schadeplichtig. Zij zullen hetgeen reeds geleverd is pro rata afrekenen.

 

17. Duur, beëindiging van een Overeenkomst 

17.1. Tenzij een Overeenkomst alleen leidt tot eigendomsoverdracht van een of zaken, zoals in het geval van verkoop en levering van een goederen, kent een Overeenkomst een bepaalde duur. 
17.2. Indien geen duur is bepaald, wordt zij aangegaan voor de duur van één jaar. Indien geen aanvangstijdstip is bepaald, vangt deze termijn aan op de dag van het sluiten van de betreffende Overeenkomst. 
17.3. Een Overeenkomst wordt na afloop van die duur telkens verlengd met één jaar tenzij één van partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de lopende contractduur de betreffende Overeenkomst heeft opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. 
17.4. Uitgever heeft het recht een Overeenkomst met onmiddellijke ingang al dan niet voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien: 

 1. Klant ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

 2. Klant een Product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat Product heeft geschonden; 

 3. aan Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Klant in staat van faillissement wordt verklaard; 

 4. Klant zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt; 

 5. Er aan de zijde van Klant en/of haar groepsmaatschappijen sprake is van een verkrijging of overdracht van aandelen, dan wel van enige andere transactie die als een “fusie” geldt in de zin van de Fusiegedragsregels 2015 (onverschillig of die gedragsregels van toepassing zijn), waarbij een andere partij direct of indirect zeggenschap verkrijgt over Klant.

 

18. Bewijs

18.1. De al dan niet digitale administratie en de al dan niet digitale data uit de systemen van Uitgever of systemen die ten behoeve van Uitgever worden gebruikt (zoals logfiles), leveren volledig bewijs op van de stellingen van Uitgever, behoudens door Klant te leveren tegenbewijs. 
18.2. Het gebruik van een digitaal communicatiemiddel is voor risico van de partij die er voor kiest dat communicatiemiddel te gebruiken. Onverminderd het voorgaande lid geldt dat een email die op de systemen van Klant of Uitgever is geplaatst bij de verzonden items, wordt geacht te zijn verzonden en aangekomen, behoudens tegenbewijs.

 

19. Vertrouwelijkheid

19.1. Partijen zullen op vertrouwelijke informatie van de ander niet aan derden verstrekken aan derden of deze openbaar maken. Partijen zullen vertrouwelijke informatie geheim houden en alle redelijke maatregelen nemen om die geheimhouding te borgen. 
19.2. “Vertrouwelijk” is:

 1. alle financiële informatie (met name eventuele kortingen of bijzondere financiële

afspraken); 

 1. informatie omtrent de werking van een Digitale Methode of de daarin opgenomen software;

 2. informatie die als zodanig door een partij is gemarkeerd en alle andere informatie waarvan het vertrouwelijk karakter kenbaar is of redelijkerwijs zou moeten zijn. 

19.3. Partijen behoeven geen geheimhouding te betrachten voor zover het verstrekken van informatie noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht, voor zover die informatie wordt verstrekt aan door geheimhouding gebonden adviseurs of wanneer die informatie anders dan door verzuim van de betreffende partij, reeds openbaar en algemeen toegankelijk is.

 

20. Wijziging deze algemene voorwaarden 

20.1. Uitgever is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tenzij Klant binnen vier weken na de ontvangst van de mededeling dat deze algemene voorwaarden gewijzigd zijn, bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. Indien Klant bezwaar maakt tegen de gewijzigde algemene voorwaarden heeft hij het recht een Overeenkomst te beëindigen zonder daardoor schadeplichtig jegens Uitgever te worden indien die wijzigingen voor hem een materiële verslechtering van zijn positie betekenen én indien: 

 1. hij Uitgever schriftelijk meldt dat hij de betreffende Overeenkomst vanwege de wijziging in de algemene voorwaarden wil beëindigen; én 

 2. Uitgever niet binnen vier weken na ontvangst van die melding, Klant laat weten dat hij de betreffende Overeenkomst onder de oude voorwaarden wil voortzetten, in welk geval deze Overeenkomst onder de oude voorwaarden wordt voortgezet.

 

Overig

21.1. Uitgever is gerechtigd haar onderneming en/of Methodes geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde binnen het concern van Uitgever of in het kader van een gehele overdracht van de onderneming van Uitgever. In dat geval treedt die derde ten aanzien van de betreffende Overeenkomsten geheel in de plaats van Uitgever. Klant werkt hierbij aan die contractoverneming mee en zal zijn medewerking desgevraagd onvoorwaardelijke bevestigen. 
21.2. Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter van rechtbank Midden Nederland, voor zover mogelijk in de zittingsplaats Utrecht, worden voorgelegd.

Faqta B.V. | KvK 67307396 | BTW nummer NL 856 923 515 B01 10

Opgesteld op 16 november 2022

Inklapbare content

Kan ik mijn jaarbestelling nog voor de zomervakantie ontvangen?

De jaarbestellingen leveren wij dit jaar op dinsdag 25 juni, 2 juli, 9 juli en 16 juli uit. Bij het afronden van je bestelling kies je de datum die voor jou het beste uitkomt. Vanwege de verwerkingstijd kun je tot uiterlijk 15 dagen voor de gewenste leverdatum je jaarbestelling plaatsen. 

Let op:Bestellingen die later worden geplaatst, worden in het nieuwe schooljaar geleverd. Komen deze data je niet goed uit? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wat is de levertijd van mijn bestelling?

Bij een jaarbestelling kun je bij het afrekenen zelf kiezen voor een leverdatum. In de andere gevallen hanteren we een levertijd van 10 werkdagen.

Zijn we de geschatte levertijd voorbij en heb je nog steeds niets ontvangen? Neem dan even contact op via onze klantenservice.

Welke jaarplanningen zijn er?

Met de verschillende jaarplanningen van Faqta kun je onze methodes inzetten zoals het bij jouw school past. Welke jaarplanningen er zijn en hoe je deze inzet, staat uitgelegd op dekennisbank.

Hulp nodig bij het bestellen van de juiste artikelen voor jouw jaarplanning? Neem dan contact op met deklantenservice.

Wat is Faqta Wereld versie 2?

Vanaf schooljaar '24-'25 kun je met jouw groep gebruik maken van de nieuwe thema's van Faqta Wereld versie 2. Inonze folderlees je wat de voordelen zijn van deze nieuwe versie, wat we vernieuwd hebben en waarom.

Waar vind ik mijn factuur?

De factuur sturen we naar het ons bekende e-mailadres voor de facturen. Meestal is dat de stichting of de directeur van je school.

Hoe betaal ik mijn bestelling?

Wanneer je bestelt, is dit met betaling achteraf via factuur. De factuur sturen we naar het adres dat met de school is afgesproken.

Heb je vragen vragen over je betaling of de factuur? Neem dan contact met onze klantenservice.

Hoe stuur ik producten retour?

Het kan altijd voorkomen dat je teveel hebt besteld of de verkeerde producten. Geen probleem. Stuur de (dichte) verpakking naar ons terug en we zorgen ervoor dat het goedkomt.

Op deze pagina lees je hoe je dat werkt.

Let op: niet alle producten kun je retourneren.